Sonic-Computers s.r.o.

GDPR

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV – INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY

V súvislosti s

 • nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných        údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – General Data Protection Regulation (ďalej len GDPR),
 • smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/680, (3) zákonom č. 18/2018 Z.z. – Zákon o ochrane osobných údajov.

I. Základné ustanovenie

(1 ) Prevádzkovateľom osobných údajov podľa GDPR čl. 4 bod 7 je:

Názov/Obchodné meno:Sonic-Computers, s. r. o.
Adresa sídla:Tekovská 2, 821 09,Bratislava 2
                                       IČO:35 852 275

(ďalej len: „prevádzkovateľ“).

 • Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
                       Adresa: Tekovská 2, 821 09,Bratislava 2
Tel.:/Mobil: 0915 795 650
e-Mail: info@sonic-computers.sk
 • Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 • Prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov podľa GDPR čl.37. alternatívne

(4) Prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov podľa GDPR čl.37.

Meno, Priezvisko: Jiří Choura
Tel.:/Mobil:0915 795 650
e-Mail: info@sonic-computers.sk

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 • Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

(1) Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

» plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa GDPR čl. 6 ods. 1 písm. b)

» oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní služieb súvisiacich s nakúpeným tovarom a službami  (najmä pre zasielanie oznamov, zmien, záruk a alternatívnych riešení) podľa GDPR čl. 6 ods. 1 písm. f)

» uzavretie zmluvy o poskytovaní elektronických komunikačných služieb a plnenie záväzkov z nej vyplývajúcich, plnenie ostatných zákonných a zmluvných povinností, ďalšie účely uvedené v § 56 ods. 3 ZoEK, tj. zmeny zmluvy, jej ukončenie alebo prenesenie čísla (pri telefónnych službách), fakturácia, prijímanie a evidencia platieb, pohľadávok a postupovania pohľadávok a vypracovania zoznamu účastníkov, identifikácia zmluvných strán
» Vykonanie servisu kancelárskej techniky, registračných pokladníc atd.

»Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa GDPR čl. 6 ods. 1 písm. a)

» Váš súhlas so spracovaním pre účely Vernostného programu (najmä pre poskytovanie benefitov) podľa GDPR ods. 1 písm. a) (2) Účelom spracovania osobných údajov je

» vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontaktné údaje), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

» zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít,

» vedenie vernostného programu a poskytovanie benefitov.

(3) Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle GDPR čl.22.

alternatívne

(3) Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle

GDPR čl.22. Toto rozhodovanie slúži len na rozhodnutie aká cielená reklama sa Vám zobrazí. Toto rozhodnutie nemá pre dotknutú osobu právne účinky a teda netreba jej súhlas na spracovanie.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

 • Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

¾po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).

¾po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie          rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje nenávratne vymaže zo svojich zariadení.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 • Príjemcovia osobných údajov sú osoby

Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,

¾zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, ¾zaisťujúce marketingové služby.

 • Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Práva dotknutej osoby – Vaše práva

 • Za podmienok stanovených v nariadení GDPR máte:

» právo na prístup ku svojím osobným údajom,

» právo na opravu osobných údajov,

» právo na obmedzenie spracovania,

» právo na výmaz osobných údajov,

» právo vzniesť námietku proti spracovaniu,

» právo na prenositeľnosť,

¾právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

 • Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 • Za týmto účelom sme v minulosti vypracovali Bezpečnostný projekt vrátane bezpečnostných smerníc.

V súvislosti s nariadením GDPR a účinnosťou zákona 18/2018 Z. z. od 25.mája 2018 sme spracovali aktualizáciu bezpečnostnej dokumentácie a zaviedli do praxe princípy a požiadavky GDPR. Tieto dokumenty sú umiestnené na prevádzke a sú k dispozícii dotknutým osobám.

(3) Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 • Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. (3) Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky meniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Dátum: 25.05.2018 .                                                                   

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Jiří Choura – konateľ spoločnosti

                                                                                                         Podpis štatutárneho orgánu prevádzkovateľa

 alebo určenej zodpovednej osoby podľa GDPR čl.37