Sonic-Computers s.r.o.

Zásady ochrany osobných údajov

K dátam zákazníka pristupujeme zodpovedne.

Zákazník odovzdáva zariadenie servisnému stredisku dobrovoľne.

Zákazník si uvedomuje, že po odovzdaní zariadenia do servisného strediska, bude mať servis prístup k dátam zákazníka.

Zákazník súhlasí, že v prípade niektorých servisných úkonov môže byt vytvorená kópia jeho dát, nakoľko sú niektoré servisné úkony spojené s rizikom poškodenia alebo úplnej straty dát.
V prípade vytvorenia takejto kópie bude o tom zákazník dodatočne informovaný.

Servis sa zaväzuje jednať s dátami zákazníka korektne a diskrétne.
Pracovníci servisu sú viazaný mlčanlivosťou, ohľadom dát zákazníka.
Servis nebude vytvárať kópie dát, ani ich častí,
nad rámec potrebný na zabezpečenie servisných služieb.

Servis dobrovoľne nesprístupní dáta zákazníka žiadnej tretej strane,
s výnimkou prípadu vyžiadania orgánmi činnými v trestnom konaní.

Už nepotrebná kópia bude vymazaná najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Po odovzdaní ukončeného servisu zákazníkovi a vymazaní prípadnej zálohy, servis už nedisponuje žiadnymi zákazníkovými dátami, heslami, ani ich časťami,
v žiadnej forme, preto je nemožné o nich dodatočne žiadať.

Obe strany sa zaväzujú, že budú konať čestne, bez záujmu akokoľvek poškodiť druhú stranu.

V prípade nesúhlasu s vyššie uvedenými skutočnosťami,
nemôže byť zariadenie prevzaté servisným strediskom na požadovaný úkon.